Benefity pre zamestnancov
Benefity pre predajné siete
WebShop

Podpora predaja obchodných sietí

 

obchodneSiete.jpgKaždá spoločnosť, ktorá sa zaoberá obchodom, predajom určitých služieb či produktov má záujem dosahovať čo najväčší úspech u klientov a tým dosahovať čo najvyšší obrat. Predajcovia sú kľúčovým faktorom v tomto procese a preto firmy hľadajú spôsoby, ako ich motivovať, stimulovať k predajným aktivitám a hlavne ako cieľavedome zvyšovať ich produkciu. Podnecovať obchodníkov k predajným aktivitám môžu spoločnosti pomocou stimulačných, podporných programov, ako aj súťaží a kampaní.

Súťaže v krátkodobom, strednodobom alebo dlhodobom horizonte

Kreatívny prístup k tvorbe súťaží v dlhodobom trende stráca dynamiku a zaujímavosť. Preto netradičné nápady a prístupy k realizácii nových a zaujímavejších súťaží sú vítanou službou pre obchodné a predajné spoločnosti. Ide o samotnú organizáciu súťaží, sledovanie výkonnosti predajcov a výsledkov predaja dosiahnutých v priebehu súťaže. Na to, aby bolo možné súťaže vyhodnocovať, je potrebná technická podpora pri sledovaní jednotlivých predajných výsledkov. Pomocou nových technológií na webovom rozhraní má každá spoločnosť možnosť sledovať priebeh aj výsledky súťaží v jednotlivých manažérskych líniách, aj na predajných miestach. Jednotliví predajcovia zároveň získavajú týmto spôsobom prehľad o svojich výsledkoch. Ich informovanosť o vlastných výsledkoch a možnosť ich porovnania s výsledkami iných je motivačnou zložkou súťaže. Vyhodnotenie priebehu a výsledkov súťaže s vyhlásením najlepších výkonov, distribúcia a odovzdanie cien aj so záväzkom potrebného záručného a pozáručného servisu distribuovaného tovaru je pridanou hodnotou služieb ponúkaných našou spoločnosťou.

Kampane

Správne riadenie kampaní, a to nielen v marketingových oddeleniach, ale aj v predajných sieťach, je veľmi dôležitým krokom k efektivite vynaložených finančných prostriedkov a k dosiahnutiu zámeru, ktorým je nárast predaja. Štatistiky dokazujú, že neriadené marketingové kampane nedosahujú také výsledky, ako kampane s integráciou riadiacich prvkov, ako sú riadenie aktivít, systém reportingu, školenia, tréningy a koučing manažérov predaja. Pre dosiahnutie maximálneho efektu plánovanej kampane je veľmi dôležitá aj včasná a dostatočná informovanosť predajcov o jej využití, ako aj správne nastavenie procesov a parametrov komunikácie.

Cieľavedomé zvyšovanie produkcie, rastúci trend výkonnosti a výsledkov predajcov - SYSTÉM RIADENIA AKTIVÍT

Prirodzeným cieľom a zámerom každej spoločnosti je dosahovať dobré výsledky a zabezpečiť ich rastúci trend. Dobrý systém riadenia predaja má významnejší dosah a zaisťuje dlhodobú udržateľnosť dosahovaných obchodných výsledkov. Zlepšovať možno ale len výsledky, ktorú sú merateľné, a to pomocou reportovacích aktivít. Systém riadenia aktivít je zameraný hlavne na obchodných manažérov, ako sú riaditelia pobočiek, agentúr, oblastní manažéri, regionálni manažéri, a na predajcov v prvej línií. Vďaka systému riadenia aktivít môže manažér alebo riadiaci pracovník presne a objektívne sledovať výkonnosť svojich obchodníkov a získavať informácie o aktivitách, ktoré jednotliví predajcovia vykonali - alebo nevykonali - v uplynulom období, a následne identifikovať ich potreby rozvoja.

Vzdelávanie pomocou školení, tréningov alebo workshopov.

Systém riadenia aktivít je zrkadlom, ktoré odhaľuje dosiahnutú úroveň predajných zručností a skutočné potreby školení a tréningov. Riadiaci pracovník, ktorý správne využíva prvky riadenia v systéme, má možnosť presne určiť, ktorý tréning potrebuje predajca, a následne môže skontrolovať efektivitu a dosah absolvovaného tréningu v reálnych situáciách. Predajné zručnosti sú dôležitým predpokladom dosiahnutia úspechu. Dodržanie predajného procesu, kladenie aktívnych otázok, zvládanie námietok klientov, techniky uzatvárania obchodu, to všetko sú témy, ktoré sú obsahom školení poriadaných v rámci podpory predaja. Manažérske zručnosti, zvládanie náročných manažérskych úloh s použitím prvkov v systéme riadenia aktivít a predaja sú základným predpokladom zdravého a progresívneho riadenia predajných sietí. Preto neustála edukácia v tejto oblasti je stredobodom záujmu každej spoločnosti s predajne orientovaným vedením.