Benefity pre zamestnancov
Benefity pre predajné siete
WebShop

Profil spoločnosti

profil.jpg

Benefity.

Z pohľadu zamestnanca aj zamestnávateľa najjasnejšie vypovedajú o tom, že peniaze nie sú všetko.

Aj najlepší benefit stráca účinok, keď nespĺňa osobné potreby zamestnaca alebo o ňom pracovník nevie!

Častokrát spoločnosti nie sú dôsledné v informovanosti svojich zamestnancov o možných zamestnaneckých výhodách a benefitoch. Našou prioritou je implementovať vhodný a efektívny spôsob komunikácie medzi zamestnávateľom a zamestnancami, ako aj definovať výhody a rozsah zamestnaneckých výhod a zabezpečiť možnosť výberu ich vhodnej formy. V tejto súvislosti je vítaný tzv. « kafetéria systém « , teda sumár voliteľných benefitov. Veľmi dôležitá je komunikácia zamestnávateľov so svojimi zamestnancami o ich potrebách a predstavách. Len tak splnia zamestnanecké výhody svoju úlohu a budú mať plnohodnotný význam a efekt. Optimálnym spôsobom je, ak spoločnosť pravidelne mapuje potreby zamestnancov a systém poskytovaných benefitov flexibilne a variabilne obmieňa.

Čo je dôležitejšie: plat alebo benefity?

Príspevok na životné poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie, nadštandardná zdravotná starostlivosť, lístky do divadla alebo iného zariadenia, služobné auto alebo telefón. Diametrálne odlišné formy benefitov, a predsa majú niečo spoločné. Tvoria súčasť odmeňovania. Dobre nastavené zamestnanecké výhody spĺňajú úlohu motivácie k vyššiemu výkonu, prispievajú k stabillizácii a lojalite k firme a eliminujú fluktuáciu zamestnancov. Ide o nepriamu formu odmeňovania, ktorú zamestnávateľ dobrovoľne poskytuje nad rámec povinne určených dávok.

Zvyšovať platy alebo radšej poskytovať benefity?

Psychológovia preferujú formu odmeňovania v podobe zamestnaneckých výhod. Prieskumy totiž dokázali, že už po troch mesiacoch človek nevníma zvýšenie platu ako odmenu, ale ako samozrejmosť. Ak si spoločnosť chce zjednodušiť administráciu benefitov a nahradí ich balíkom peňazí, zamestnanec ich spravidla nevyužije v svoj prospech - na vzdelávanie, ozdravný pobyt a podobne, ale zaradí ich do rodinného rozpočtu. A v tom úloha benefitov nespočíva.

Optimalizácia daňového a odvodového zaťaženia v systéme odmeňovania

Úlohu hrajú aj dane, veď žiadna firma nie je charitatívna organizácia. Rozsah, obsah a formu zamestnaneckých výhod výrazne limituje daňový systém. A hlavne daňový systém, či administrácia takýchto benefitov teda určia, poskytovanie akých benefitov je pre zamestnávateľa výhodné. Každý z nás vie, že z platu odvádzame dane. Ale naša mzda je i základom pre odvody, ktoré zo mzdy platí zamestnávateľ. Aj preto sa snažíme v rámci možností nájsť to najoptimálnejšie riešenie v spolupráci s certifikovanými daňovými poradcami, aby každá koruna bola čo najefektívnejšie využitá.